Bức Tường: Instrumental – Yesterday [2010]

– Biên tập: Trần Thắng
– Giám đốc sản xuất: Trần Sáng
– Mix: Trần Thắng – Trần Sáng
– Ban nhạc: GPS
– Giấy phép số: 231/QĐ – PH – SVHTTDL
– Ngày cấp: 7/7/2010
– Phát hành: Tran Brother Audio & Video
– Năm: 2010

CD 1

Track listing

No. Title Length
1. Bình Minh Sinh Viên 2000 3:26
2. Khám Phá 4:32
3. Ra Khơi 4:09
4. Trở Về 3:06
5. Chim Hót Trời Xanh 4:44
6. Rock Xuyên Màn Đêm 3:46
7. I’m Your Stylish Man 3:23
8. Nam Châm 3:54
9. Đường Đến Ngày Vinh Quang 5:20

Listening

[audio https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-01-binh-minh-sinh-vien-2000.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-02-kham-pha.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-03-ra-khoi.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-04-tro-ve.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-05-chim-hot-troi-xanh.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-06-rock-xuyen-man-dem.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-07-im-your-stylish-man.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-08-nam-cham.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-09-duong-den-ngay-vinh-quang.mp3|titles=Bình Minh Sinh Viên 2000,Khám Phá,Ra Khơi,Trở Về,Chim Hót Trời Xanh,Rock Xuyên Màn Đêm,I’m Your Stylish Man,Nam Châm,Đường Đến Ngày Vinh Quang|animation=no|loop=yes|initialvolume=100|]
CD 2

Track listing

No. Title Length
1. Mắt Đen 4:00
2. Ngày Hôm Qua 4:45
3. Niềm Tin Cho Cát Bụi 3:48
4. Người Đàn Bà Hóa Đá 4:30
5. Dấu Vết Nghiệt Ngã 6:28
6. Vô Hình 5:40
7. Con Số 0 5:36
8. Cha Và Con 3:48
9. Cây Bàng 7:32

Listening

[audio https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-01-mat-den.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-02-ngay-hom-qua.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-03-niem-tin-cho-cat-bui.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-04-nguoi-dan-ba-hoa-da.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-05-dau-vet-nghiet-nga.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-06-vo-hinh.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-07-con-so-0.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-08-cha-va-con.mp3,https://rockworldvn.files.wordpress.com/2012/06/buc-tuong-09-cay-bang.mp3|titles=Mắt Đen,Ngày Hôm Qua,Niềm Tin Cho Cát Bụi,Người Đàn Bà Hóa Đá,Dấu Vết Nghiệt Ngã,Vô Hình,Con Số 0,Cha Và Con,Cây Bàng|animation=no|loop=yes|initialvolume=100|]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s